Ishkayshimi Yachay wasikunata Pastaza markamanta Killkanuku Ishkayshimi Yachay Pushak rikunamun rirka

Rómulo Antun, Killkanuku Ishkayshimi Yachay Pushak shinallatak paypak llamkakkunata pushashpa rirka ishkayshimi yachay wasikunata rikuchun. Juan Montalvo yachay wasi shinallatik Carlos Luis Plaza yachay wasita rikurkakuna, kay yachana wasikunaka Pastaza markapi sakirin, Kulla puncha ishkaychunka  kullapi rirkakuna.

Imashina yachachikkuna MOSEIB yachachin wawakunata mana shimita, yachaykunatapish chinkarichin rikunamun rirkakuna.

Yachachikkuna yachakukkunapish yupaychani nirkakuna Killkanuku Ishkayshimi Yachay Pushakta rikunamun shamushkamanta. Ashtawanka pushakka kayta nirka: “ Ishkayshimi Yachay wasikunaka sumak yachachikkuna kana kan shina shimikuna yachaykunapish sinchyanka mana chinkarichun”.

Kay rikuypi, Killkanuku Ishkayshimi Yachay Pushakka paypak llamkakkunawan tantarirka Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana apukkunawan, Marlón Vargas, CONFENIAE pushak nirka sumakta llamkakunkichik ishkayshimi yachayta sinchyachishpa.

CONFENIAE pushakka kayta nirka: wankurishpa llamkashpalla ñukanchik kamachikunata paktachishun shina wawakuna kuitsakuna wamprakunapish tayta mamakunapa yachaykunata kawsachinka”.

Rómulo Antun, Killkanuku Ishkayshimi Yachay Pushak yupaychani nirka CONFENIAE pushakta ashtawanpash kayta nirka: “Ishkayshimi Yachayta sinchyachishpa katinkapak wankurishpa llamkanakanchik alli yuyaykunata shukshichishpa chashnami ñukanchik yachachikuy sumak kanka”.

https://educacionbilingue.gob.ec Skip to content