Morona Santiago markapi Inshkiyachay Yachana Wasikunata paskarkakuna

Sor Hermelinda Solis shinallatik Luis Najar ishkishimi yachana wasikuna   Morono Santiago markapi chillay puncha ishkichunka ishki kulla killapi  paskarkakuna. Kay yachana wasikunaka Shimpis shinallatik San Pablo llaktapi sakirin. Kunanka Shuar wawakuna kuitsakunapish charinkuna yachana wasita shina kikinkunapak kawsay rimaykunatapish sinchyachinka.

Rómulo Antun Killkanuku Ishkayshimi Yachay Pushak shinallatak Cristian Cobos Educación Zonal 6 pushak yayakuna mamakuna yachachikkunapish Ishkishimi Yachana Wasikunata paskankapuk rirka.

Sor Hermelinda Solis yachana wasipi antanikik llika tyan. Killkanuku Ishkayshimi Yachay Pushak kayta nirka: kay yachana wasika punkukunata paskan yachaykuna amawtaykuna shimitapish  Shuar runakunapa ashawan sinchyanka.

Sumak yachana uku kay yachana wasikuna charin kamukuna,  shukrikchakkunapish mikuy yachakukkunapish kunkakuna.

https://educacionbilingue.gob.ec Skip to content