Calendario Vivencialpa Software Educativo rikurimuy

5 de febrero de 2020

Zona 9 Ishkiyachay shimi  yachana wasikuna  Politecnica Nacional Hatunyachanawasi yachakuk yanapaywan Calendario Viviencial shinachinkapak yachana wasikunapi   Software Educativo rurarkakuna.

Kay kipapakchirurayka yachachikkunataka paykunapa yuyaykunata sinchyachin alli yachachichun wawakunata, kuitsakunata wamprakunatapash Ecuador mamallaktayukkunamanta.

Calendario Vivencialka  yachay hillaymi kan kayta rurankapak yachay amawtaypash runakunapa rurarin shina shamuk wawakunaka mana kungarinkakuna kikinruraykuna yachaykawsaykunapash.  Shina wawakuna, kuitsakuna wamprakunapish sinchyachinka paykunapak yuyaykuna mana yachaykuna, shimikuna amawtaykunapash chinkarichun.

https://educacionbilingue.gob.ec Skip to content