Mamallaktapa Yachayta Kamaypa, Yachay Yuyay Covid 19 unkuy pachapi llankay paktashkakunamanta rimay

Kay Pawkar killa, 28 wacha punchami,

Mamallaktapa Yachay Kamayta pushak Monserrat Creamer pushaka Plan Educativo Covid 19 hawa willarka. Chaypimi yachachikkunapa, pushakkunapa, kamay llankakkumapa, DECE yachakukkunapa tantanakuyta pushak llankakkunapa, Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión UDAI-  ukukunapi llankakkuna llankachunmi  yachachinkapa llankay yuyaykunata kacharka. Kaytaka Coronavirus unkuy harkari pacha tiyanka kamami rurana kanchik nirkami.

Ecuador Mamallaktaka achka llaki pachakunatami yallikun, kaypimi tukuykuna tantalla kana kanchik, shinallatak ayllu ukukunapipash tantalla kana kanchik. Harkari pachapipash ñukanchik wawaunaka wasipimi mushuk yachaykunata yachakunkuna nishpami Mamallaktapa Yachay Kamayta pushakka willaka.

Mamallakpa Yachay Kamayta pushaka, astawahkarin nirkami: tukuykunapa yachana wasikuna, particulares, fiscomisionales, municipales yachana wasikunapa yachachikkunata mañashka: yapa achka wasipi llankaykunata ama kachakun, Shinallatak tukuy yachaykunamanta ishkay sayllallapi llankaykunata wasipi rurachichunmi kacharkanchik nishpami pushaka willan.

Shinallatak Mamallakpa Kamay yachayta pushkka, https://recursos2.educacion.gob.ec portal zirmapika shuk huno yalli killkarishkatami charinchik nirka, chayka nisha ninmi punchantami ishkay patsak waranka rikukkunami punchanta tikinrishpa[1], rikunkuna. Shinallak Yachay Kamay ukupash yachakuymanta willaykunata, willaykunata rurashpami tukuy willachikkunaman kachashpa wakin akllashka sayllakunapi[2] willachinchik nishpami willarka.

EDUCA yachaywanmi patsa sukta chunka karurikuchikkunapi llukshikunchik, ashtawankarin  shuk waranka  llaktapuyay[3] ankiuyarikunapipashmi uyarinchik. Shinallatak https://www.educa.ec zirmapipash digital karurikuchiktami charinchik. Shinami yachachikkuna yachachinkapak, yachakukkunapash yachankapak tukuy sami yachana mutsurikunatami charinkuna nishpami Yachay Kamayta pushakka willarka.

Ashtawankarin, Yachay Kamayta Pushakka, pitapash llankaymantaka mana surkushunchu nirkami. Quiero ser Maestro 6 mishanakuypi mishkakunamanka nombramiento pankatami pakta llankashpa katichun kurkanchik nishpa willarka. Ranti mishnakuypi mana mishakkuna, Educa Emple ukuman yaykukkunamanka contra pankawami llankakunkuna. Kunan kamaka kinsa waranka yachachikkunaman contrato pankata kurkanchik, paykunaka kuntisuyu yachay pachapi llankakunkuna. Shinallatak Monserrat Creamer pushakka ayriwa killa, 15 punchapika tawka yachachikkunami llankaymantaka contrato tukurishkamantaka shukshinkakuna nishpami willarka.

Puchukaypi Yachay Kamay Pushakka, tukuy yachachikkunapa llankaymanta yupaycharka, ashtawan ñawpakman katichunmi mañarka, “ayllukuna mutsurishkata yanapashpa katishun nishpa” mañarka, tukuykunami tandarina kanchik. Tanlla llankashpami Mamallaktapipash ashtawan sinchiyarishun, shinami kay pachamantaka achkata yachashun nirkami.

https://educacionbilingue.gob.ec Skip to content